15 กรกฎาคม 2562 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เดินหน้าแก้ปัญหาและวางระบบบริหารจัดการขยะอาหาร ให้แล้วเสร็จ เพื่อลดปริมาณขยะเปียกในประเทศที่มีอยู่ถึงร้อยละ 60

ที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190713185436905

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่าจากเวทีสัมมนาผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอาเซียน ได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง และบทเรียนที่ได้จากการดำเนินงานเกี่ยวกับเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการจัดการขยะอาหารและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นสิ่งสำคัญที่อยู่ในเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 12 โดยเน้น 3 เรื่อง คือ เศรษฐกิจหมุนเวียน เน้นการนำขยะพลาสติกมาใช้ การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และขยะอาหาร กำลังเป็นปัญหาที่ทั่วโลกกังวล เพราะ 1 ใน 3 ของอาหารที่ผลิตแล้วถูกทิ้งกลายเป็นขยะอาหาร ในส่วนของไทยมีปริมาณขยะเปียกเป็นจำนวนมาก และต้องหาแนวทางบริหารจัดการอาหารก่อนที่จะหมดอายุลง ที่ผ่านมาไทยยังไม่มีระบบบริหารจัดการเรื่องนี้ ถือเป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องเร่งดำเนินการเพื่อลดปริมาณขยะไม่จำเป็นลง ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวด้วยว่าถึงเวลาที่ไทยต้องมีมาตรการแก้ปัญหาขยะเปียกอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดปริมาณขยะอาหารลง คาดว่าจะเห็นระบบชัดเจนภายในปีนี้ โดยปัจจุบันไทยมีปริมาณขยะเปียกมากถึงร้อยละ 60 จากขยะทั้งหมดทั่วประเทศ 28 ล้านตัน